Προσευχές

[Προσευχές] [bsummary]

Αγιοι Πατερες - Διδασκαλιες

[Άγιοι Πατέρες - Διδασκαλίες] [twocolumns]

Ορθοδοξοι Προορισμοι

[Ορθόδοξοι Προορισμοί] [bleft]

Ψυχωφελη

[Ψυχωφελή] [twocolumns]

Η προσδοκία των Εθνών!

Ο Ιησούς Χριστός ως Θεάνθρω­πος είναι μοναδικός και ασύγκρι­τος, όπως αποδεικνύεται σε όλη την επίγεια ζωή του. Είναι ο μο­νος που ήταν γνωστός και αναμενο­με­νος πριν ακόμη από την εμφάνισή του στη σκηνή της Ιστορίας. Υποσχέθηκε την έλευσή του α­με­σως μετά την πτώση των πρωτοπλά­στων με το γνωστό «πρω­τευαγ­γε­λιον» (βλ. Γε 3,15). Υπήρξε όντως η «προσ­δοκία εθνών» (Γε 49,1), όλου του κόσμου. Γι’ αυτό η νοσταλγία και η λα­χτάρα ολόκληρης της ανθρωπό­τητας προσανατο­λίσθηκε προς το μέλλον, στην έλευση του Χριστού, για την ανασύνδεση μαζί του και τη λύτρωσή της. Η προσ­μονή αυτή άφησε εν­τονα ίχνη σε όλο τον κο­σμο, σε Α­να­το­λη και Δύση, ι­δι­αι­τερα ο­μως στους Ισραηλί­τες. Οι θεόπνευστοι προφήτες ε­κεί κηρύττουν το­σο εν­τονα και με βεβαι­­ότητα την έλευ­ση του Μεσ­σία Χριστού, σαν να πρόκειται για ήδη βιωμένη πρα­­γ­­­μα­τικό­τητα.

Σαφής, όμως, και ξεκάθαρη ει­ναι η προσδοκία και στους άλλους λαούς, Έλλη­­νες, Ρωμαίους, Κι­νε­ζους, Ινδούς, Ιρανούς, Αιγύ­πτι­ους. Από όλες αυτές τις μαρτυρίες θα αναφέρω επιγραμ­ματικά τις έξοχες φωνές, Ελ­­λήνων και Ρωμαί­ων, που σαν αστραπές προσ­πα­θη­σαν να σχίσουν το σκοτάδι της ειδωλολα­τρι­ας, στο οποίο κυ­λιόταν ο αρχαίος ειδω­λολατρικός κόσμος, και να αναθερμάνουν τη γλυκειά απαντοχή του Σωτήρα.

Ο μεγάλος τραγικός ποιητής Αι­σχύλος συνέγραψε τη θαυμάσια τριλογία «Προμηθεύς Πυρφόρος», «Προ­­μηθεύς Δεσμώτης» και «Προ­μηθεύς Λυόμενος», από την οποία διασώθηκε μο­νον η δεύτερη τρα­γωδία. Ο Προμηθέ­ας, λέγει, αμάρτησε βαρύτατα, γιατί θέλησε να γίνει ίσος με τον Θεό. Γι’ αυτό κα­ταδι­κάζεται στην τρο­­μερή τιμωρία της προσπασσάλωσής του σε φα­ράγγι δυσ­χείμερο του ο­ρους Καυκάσου. Ένας γύπας, γεν­νη­με­νος από ε­χιδ­να, που κατά το ήμισυ ήταν γυ­ναί­κα, καθημερινά πλη­σι­αζε τον δεσμώτη, βύθιζε το ράμφος του με­σα στο στήθος του και κατέ­τρωγε το ήπαρ του Προμηθέα, το οποίο αναπληρωνόταν τη νύχτα. Από αυ­τη την τραγική θέση εκ­φράζει προς στιγμή την ελπί­δα ότι θα συγχωρηθεί από τον Θεό, ο οποίος είναι δίκαιος, αλλά και «μα­κρόθυμος». Λέγει ακόμη ότι ο λυ­τρω­της του θα είναι το παιδί το ο­ποίο θα γεννηθεί από την παρ­θένο Ιω και τον Θεό, θα είναι υιός Θεού και υιός Παρθένου, δηλαδή θεάνθρωπος, και θα γεν­νηθεί υπερ­φυ­σικά. Ο παρθενογέννητος αυ­τος θεάνθρωπος θα εξαφανίσει το κράτος των παλαιών θεών. Ο Ερ­μης μάλιστα προλέγει στον Προ­μηθέα: «Και μην προσμένεις στο μαρ­τύριο αυτό σου τέλος, πριν να βρεθεί κανείς θεός που να θελήσει να πάρει επάνω του τα πάθια σου και πάει στού άφεγγου τ’ Άδη τ’ άραχλα βα­θιά σκοτάδια».

Μια απλή αντιπαραβολή της μεγαλειώδους αυτής εικόνας με το 53ο κεφάλαιο του Ησαία αρκεί για να μείνει κανείς έκπληκτος α­πο το θάμβος της θείας Πρόνοιας, που κυβερνά τα παν­τα και η οποία με τόσο θαυμαστό τρο­πο προεξαγγελλει τα θαυμάσια της λυ­τρωσης του ανθρώπου από τον θεάνθρωπο Λυτρωτή, προετοιμάζοντας όλο τον κόσμο για τον ερχομό του.

Κατά την εποχή του Σωκράτη ασίγητη μένει η προσμονή του Λυτρωτή και ασίγαστη σιγοκαίει η λαχτάρα για την έλευσή Του. Ε­τσι, ο μεγάλος φιλόσοφος με σα­φήνεια εξαγγέλλει απολογούμενος στους δικαστές του: «Σε πνευμα­τικό λήθαργο θα είσθε, εάν ο Θεός φροντίζοντας για σας δεν στείλει κάποιον άλλον προς εσάς».

Ο Πλάτων στην «Πολιτεία» του, με ενάργεια που θυμίζει το 40ο κεφάλαιο του μεγαλοφωνότατου προφήτη Ησαία, λέγει: «Χωρίς να έχει κάμει ποτέ την παραμι­κρο­τε­ρη α­δικία, ας τον θεωρούν ως τον χει­ρο­τερο κακούρ­γο, για να περά­σει η αρετή του από τις μεγαλύ­τε­ρες δοκιμασίες… Και έτσι συμπεριφερόμε­νος ο δίκαιος θα μαστιγωθεί, θα ριχτεί στα σίδερα και, αφού περάσει απ’ όλα τα βασανιστηρια, θα ανασκολο­πιστεί». Το χωρίο αυ­το ή­δη από την πρώτη χριστιανική γραμ­ματεία θεωρή­θη­κε ως σαφώς μεσσιανικό.

Καταπληκτική επίσης για το θέμα μας είναι και η μεταξύ Σωκράτη και Αλκιβιάδη στιχομυ­θία στο έργο του Πλάτωνα «Αλκι­βιά­δης Δεύτερος», που αφορά στο θε­μα της προσευχής. Από τη συζήτη­ση συνάγεται το συμπέ­­ρα­σμα ότι ο άνθρωπος πρέπει να περιμένει πο­τε θα φθάσει ο καιρός -και δεν θα αργήσει- που κάποιος θα τον διδάξει πως πρέπει να διά­κειται απέ­ναν­τι στους θεούς και στους αν­θρώπους. Ο προφητικός αυτός διά­λογος βρίσκει την εκπλή­ρωσή του στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (11ο κεφάλαιο). Τέσσερις αιώνες αργότερα, ο Χριστός αντα­πο­κρι­νο­μενος στο αίτη­μα των μαθητών «Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεσθαι», δίδα­ξε στην ανθρω­πότητα τι πρέπει να ζητεί, όταν γονατίζει μπροστά στον ουράνιο Πατέρα.

Στον χώρο των Ρωμαίων ο Κι­κε­ρων, 50 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, νοσταλγεί την εποχή που θα κυβερνά παντού ένας Διδάσκαλος και Κυρίαρχος, ο Θε­ος!

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου­σι­άζει μία πρόρρηση του Βιργιλίου, που διατυπώθηκε 41 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός. Στην «4η Ε­κλογή» του μιλά για το θείο Παι­δι, το οποίο θα επαναφέρει στην ανθρωπότητα τον χρυ­σο αιώνα, και δέεται: «Ελθέ, πολυ­τίμητε Υιέ του Θεού, μεγάλε Υιέ του Υψίστου. Σε λίγο φτάνει η εποχή. Ρίξε το βλεμ­μα σου στην ανθρωπότητα, που κλονίζεται από το βάρος της αμαρτίας. Ρίξε το βλέμμα σου και δες πως τα πάντα σκιρτούν για την εποχή η οποία σύντομα φτάνει!».

Και σήμερα η ανθρωπότητα προσδεμένη στον βράχο της απο­στασίας της αναζητεί εναγωνίως Λυτρωτή. Μοιάζει σπαρταρώντας να κραυγάζει: «Τις με ρύσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου;» (Ρω 7,24). Και φε­τος, 2016 χρόνια μετά Χριστόν, θα ανοίξουν και πάλι οι ουρανοί, για να ακουσθεί στα πέρατα της οικουμένης το αγ­γελικό μήνυμα «ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ» (Λκ 2,11). Δεν ε­χου­με παρά «όσοι πιστοί», όπως τότε οι αγραυλούντες ποιμένες και οι οδοιπορούντες μάγοι, να σπεύ­σουμε στη φάτνη, να βρούμε και ταπεινά να προσκυνήσουμε το θείο Βρέφος, τον Σωτήρα του κόσμου και προσ­ωπικό μας Σωτήρα. Αμήν.

Ευδοξία Αυγουστίνου
πηγή: agiameteora.net
"Γίνετε μέλος και στην σελίδα μας στο Facebook, πατώντας "ΕΔΩ" - "If you would like to become a member of our facebook page, click "HERE"